ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร) ค่ะ
ข้อมูลการติดต่อ
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์และเป้าหมาย

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
สถิตินักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา

สภานักเรียน
รางวัลที่ภาคภูมิใจ (ผู้บริหาร,ครู)
รางวัลที่ภาคภูมิใจ (นักเรียน)
 ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน
 เจ้าหน้าที่ธุรการ
 ชั้นอนุบาล1

 ชั้นอนุบาล2
 ชั้นอนุบาล3

 ชั้นประถมศึกษาปีที่1
 ชั้นประถมศึกษาปีที่2
 ชั้นประถมศึกษาปีที่3
 ชั้นประถมศึกษาปีที่4
 ชั้นประถมศึกษาปีที่5
ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ดาวโหลดแบบคำร้องต่างๆ
ผู้อำนวยการไพชะยนต์ พูนขวัญ1
ผู้อำนวยการไพชะยนต์ พูนขวัญ2
คุณครูสุพัตรา เทพมาลาพันธ์ศิริ
คุณครูโสภิดา แก้วฤทธิ์
คุณครูศลิษา ป้องกงลาด
คุณครูแหวนพลอย โพธิ์ศิริ
คุณครูคณิฐพัฒน์ สามเพชรเจริญ
สื่อการสอน
สื่อการสอนของโรงเรียน
สื่อการสอนโดยครู
ติดต่อเรา
Q&A ช่องทางสอบถามข้อมูล
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางเรื่องร้องเรียน
Website
Facebook
ดาวโหลดเอกสารงานโรงเรียน
เอกสารราชการของโรงเรียน
กำหนดการปฐมนิเทศ1/2562
รายงานการประเมินตนเอง(SAR)2563
เพลงประจำโรงเรียน
 
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A
Social Network
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินงาน
แผนดำเนินงานและการใช้
งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
E-Service
การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยง
เพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริต ประจำปี
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐาน
ทางจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แบบสอบถาม EIT1สำหรับบุคคลภายนอก


 
สื่อออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 

นายไพชะยนต์ พูนขวัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์


นายสุทิน ผิวอ่อน
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
 
ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องดนตรี
ห้องภาษาอังกฤษ
ห้องวิทยาศาสตร์์
ห้องพยาบาล
ห้องพระพุทธ

 บรรยากาศภายในโรงเรียน
MOE Safety Center
สื่อออนไลน์

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
โทรศัพท์-โทรสาร 034-254-453
E-mail Address :wptschool@hotmail.com , 73010023@pracharath.ac.th
ดูภาพสวยงามความละเอียดที่ :: 1024 x 768