ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร) ค่ะ

นางสาวสุวพัทร สอสะอาด
หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจำชั้น ป.1/4
  นางสาวประภัสสร จินจารักษ์
รองหัวหวน้าสายชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ประจำชั้น ป.1/1
นางสาวสิริรัตน์ ทองขาว
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประจำชั้น ป.1/1
นางอาริยา เฮ้งเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจำชั้น ป.1/2
นางวิรัตน์ แตงสาขา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจำชั้น ป.1/2

นางสาวเยาวพา เสน่ห์เสาวรส
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ประจำชั้น ป.1/3

นางสาวฤทัยรัตน์ ปุกแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำชั้น ป.1/3
นายกิติพงษ์ จันทร์ศักดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประจำชั้น ป.1/4

นางเนาวรัตน์ รุ่งแจ้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจำชั้น ป.1/5

นางสาวฐิติมา สุนทรศารทูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ประจำชั้น ป.1/5
นางสาวบุญญรัตน์ วิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
สอนประจำสายชั้น ป.1
นางสาวจิราพร แสงเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สอนประจำสายชั้น ป.1
นางสุเนตรา อินทรสุตต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สอนประจำสายชั้น ป.1
นางสาวนริศรา  จรเข้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
สอนประจำสายชั้น ป.1
  นางสาวจิณห์นิภา ทองปิยวัฒน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สอนประจำสายชั้น ป.1
 


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3


 
 
 

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
โทรศัพท์-โทรสาร 034-254-453
E-mail Address :wptschool@hotmail.com
ดูภาพสวยงามความละเอียดที่ :: 1024 x 768