ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร) ค่ะ

นางสมปองใจ สกุลวรรณวงศ์
หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจำชั้น ป.2/5
นายธนาวุฒิ ปั้นชา
รองหัวหน้าสายชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจำชั้น ป.2/1
  นางสาวธนวิชชา อยู่สุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ประจำชั้น ป.2/2

นางณัฐชานันท์ ตันวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ประจำชั้น ป.2/2

นางกาญจนา บุญเทียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจำชั้น ป.2/3
นางณัฏฐ์ณริน    สิริอาภรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ประจำชั้น ป.2/4
นางสาวศิริรัตน์ สระทองจันทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ประจำชั้น ป.2/4
นางขนิษฐา  เรืองศิริชานนท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวํฒนธรรม
ประจำชั้น ป.2/5
นางโสภิดา แก้วฤทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจำชั้น ป.2/6
นางสาวบุษยา แตงทองแท้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจำชั้น ป.2/6
นางจิราพร ป้อมน้อย
กลุ่มสาระฯ:ทุกกลุ่มสาระ
สอนประจำสายชั้น ป.2
นางวิไล พูนขวัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สอนประจำสายชั้น ป.2
 
 
 

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
โทรศัพท์-โทรสาร 034-254-453
E-mail Address :wptschool@hotmail.com
ดูภาพสวยงามความละเอียดที่ :: 1024 x 768