ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร) ค่ะ

นางสาวเยาวรัตน์ โพธิ์ทอง
หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำชั้น ป.4/1
นางจุฬารัตน์ ศรีสุวัฒนานันท์
รองหัวหน้าสายชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ประจำชั้น ป.4/2
นางสาวกมลลักษณ์ บูรณธนานุกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ประจำชั้น ป.4/1
นายพงศ์พรเชษฐ อติวงศ์ธาดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำชั้น ป.4/2
นายทิต วรานุภาพกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจำชั้น ป.4/3
นางสาววาสนา ฟักประไพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำชั้น ป.4/3
นางนริสา ถิ่นมาบแค
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ประจำชั้น ป.4/4
นางสาวอัจฉรา พิรุฬห์ศิริ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจำชั้น ป.4/4
นางสาวลักษณา สงค์ทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำชั้น ป.4/5
นางสาวอรวรรณ ชื่นบุญงาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจำชั้น ป.4/6
นางสาวอิสรีย์ ผ่องอำไพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ประจำชั้น ป.4/6
นางสาวรับขวัญ แก้ววิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ประจำชั้น ป.4/7

 

 

 

 

นางสาวธิดารัตน์ คล้ายนาค
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ประจำชั้น ป.4/7

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

 
 
 

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
โทรศัพท์-โทรสาร 034-254-453
E-mail Address :wptschool@hotmail.com
ดูภาพสวยงามความละเอียดที่ :: 1024 x 768