ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร) ค่ะ

นางสาวชุติมา อริยธนากุล
หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ประจำชั้น ป.5/2
นายอภิรัตน์ ศรีศุข
รองหัวหน้าสายชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจำชั้น ป.5/5
นางสาวนฤมล คงพรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจำชั้น ป.5/1
นางสาวณิชานันทน์ ศิริกุลสถิตย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประจำชั้น ป.5/1
นางวันวิสาข์ ทรัพย์มั่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ประจำชั้น ป.5/3
นางสาววรรณี อยู่แก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประจำชั้น ป.5/3

นางสาววิลัยวรรณ โมนะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ประจำชั้น ป.5/4

นางสาวนิลาวรรณ คุณเวียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำชั้น ป.5/4
  นางสาวสุทิศา สนธิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ประจำชั้น ป.5/5
นางสาวศลิษา ป้องกงลาด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ประจำชั้น ป.5/6
นายทรงกรด ประสงครักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจำชั้น ป.5/7
นางสาววรินทรนร์ เอี่ยมสอาด
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประจำชั้น ป.5/7
นายวัฒนา ผ่องอำไพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สอนประจำสายชั้น ป.5
 
 
 

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
โทรศัพท์-โทรสาร 034-254-453
E-mail Address :wptschool@hotmail.com
ดูภาพสวยงามความละเอียดที่ :: 1024 x 768