ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร) ค่ะ

นางสาวศุจินันท์ ทรัพย์สมบูรณ์
หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ประจำชั้น ป.6/1
นางสาวแหวนพลอย โพธิ์ศิริ
รองหัวหน้าสายชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำชั้น ป.6/6
นางสาวพัชรีพร วงศ์วิริยากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ประจำชั้น ป.6/1
นางสุพัตรา เทพมาลาพันธ์ศิริ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจำชั้น ป.6/2
นายชัยวัฒน์ ชูทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ประจำชั้น ป.6/2
นางสาวทิพย์รัตน์ จิตตเดชาธร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจำชั้น ป.6/3
นางสาวปทิตตา ผิวชะอุ่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำชั้น ป.6/3

นางสาวกนกวรรณ จิระศิริโชติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ประจำชั้น ป.6/4

นางคณิฐพัฒน์ สามเพชรเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ประจำชั้น ป.6/5
นางสาวปาลิกา ทองเหลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ประจำชั้น ป.6/5
นางสาวมณฑา ด่านปาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ประจำชั้น ป.6/7
นางจรรยา ทองลิ้ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สอนประจำสายชั้น ป.6
 
 
 

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
โทรศัพท์-โทรสาร 034-254-453
E-mail Address :wptschool@hotmail.com
ดูภาพสวยงามความละเอียดที่ :: 1024 x 768