ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร) ค่ะ

นางสาวนุชนันท์ เหล่าจารุวงศ์
หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มสาระฯ:ทุกกลุ่มสาระ
ประจำชั้น อ.2/4

นางอังคนา ชรากาหมุด
รองหัวหน้าสายชั้น
กลุ่มสาระฯ:ทุกกลุ่มสาระ
ประจำชั้น อ.2/2
นางสาวคชมาภรณ์ ถนอมศักดิ์ศรี
กลุ่มสาระฯ:ทุกกลุ่มสาระ
ประจำชั้น อ.2/2
นางจีระนันท์ ฝั้นต่างเชื้อ
กลุ่มสาระฯ:ทุกกลุ่มสาระ
ประจำชั้น อ.2/1
นางสาวโสพิศ พิมพา
กลุ่มสาระฯ:ทุกกลุ่มสาระ
ประจำชั้น อ.2/1
นางภัสราลักษณ์ อิสริยอนันต์
กลุ่มสาระฯ:ทุกกลุ่มสาระ
ประจำชั้น อ.2/3
นางณภัทร สุขะโต
กลุ่มสาระฯ:ทุกกลุ่มสาระ
ประจำชั้น อ.2/3
นางสาวจุฑารัตน์ แก้วทวี
กลุ่มสาระฯ:ทุกกลุ่มสาระ
ประจำชั้น อ.2/4
นางสาวอรพิน ปริยทิฆัมพร
กลุ่มสาระฯ:ทุกกลุ่มสาระ
ประจำชั้น อ.2/5
นางสาวไพรินทร์ เชื้อจันทร์
กลุ่มสาระฯ:ทุกกลุ่มสาระ
ประจำชั้น อ.2/5
 
 
 

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
โทรศัพท์-โทรสาร 034-254-453
E-mail Address :wptschool@hotmail.com
ดูภาพสวยงามความละเอียดที่ :: 1024 x 768