ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร) ค่ะ

     การกำหนดทิศทางในการดำเนินการ  การจัดระบบบริหารละสภาพการดำเนินงานของโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
(มหินทรศึกษาคาร)มีดังนี้
วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เน้นหลักเบญจศีล เบญจธรรม เป็นผู้นำทางวิชาการ บริหารจัดการ
โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม บุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามศักยภาพ

ปรัชญา
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับจริยธรรม อันเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นอย่างมีศักยภาพแห่งความเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติโดยสมบูรณ์ในอนาคต

พันธกิจ/เป้าหมาย
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ตามความต้องการของชุมชน โดยจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างมีความสุขและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป
อัตลักษณ์โรงเรียน 
วิถีพุทธ
 

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
โทรศัพท์-โทรสาร 034-254-453
E-mail Address :phrapathomchede.sch@gmail.com
ดูภาพสวยงามความละเอียดที่ :: 1024 x 768